دوره ایمنی عمومی و ارزیابی ریسک و خطر ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها
نظرات دوستان

تعاونی دانش بنیان بسپار امایش پارسیان "آموزش-تولید-خدمات فنی مهندسی-مشاوره و عارضه یابی- خدمات مالکیت فکری-تامین کالا و تجهیزات"